Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:199 Utkom från trycket den 27 maj 2003Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 15 maj 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158. föreskrivs att 2 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.2 kap.4 §4 §Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)