Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

2 kap.

kap. 4 §

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket.

SFS 2003:199

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)
Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158.