Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:209 Utkom från trycket den 27 maj 2003Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 8 maj 2003.Regeringen föreskriver att 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 § fordonsförordningen (2002:925) skall ha följande lydelse.5 kap.7 §7 § § Vid provningen skall besiktningsorganet även kontrollera om fordonet uppfyller tillämpliga krav iförordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon såvitt avser andra fordon än mopeder klass I, motorcyklar, personbilar, lätta lastbilar, lätta terrängvagnar samt bussar och släpvagnar med en totalvikt av högst 3,5 ton,förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor,förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening, ochförordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar.6 kap. 8 §8 § § Ett fordon som inte är EG-typgodkänt får godkännas endast om det uppfyller tillämpliga krav i förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon såvitt gäller andra fordon än mopeder klass I, motorcyklar, personbilar, lätta lastbilar, bussar och släpvagnar med en totalvikt av högst 3,5 ton, terrängskotrar och lätta terrängvagnar, förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor,förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening, ochförordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)