Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:261 Utkom från trycket den 5 juni 2003Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);utfärdad den 28 maj 2003.Regeringen föreskriver att 22 § avgiftsförordningen (1992:191) skall ha följande lydelse.22 §22 § Senaste lydelse 1993:1255. I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar skall lämnas ut.I fråga om fordran på avgift för kopior, bevis och registerutdrag m.m. finns bestämmelser i 30 a §. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMLilian Wiklund(Finansdepartementet)