Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:296 Utkom från trycket den 11 juni 2003Lag om ändring i lagen (2002:1032) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 28 maj 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177. föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig anställning i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:1032) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2001:1016.Lagen gäller intestatsråden,riksdagens ombudsmän,riksrevisorerna,arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete.För justitiekanslern, justitieråden och regeringsråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDMargareta Hammarberg(Finansdepartementet)