Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:297 Utkom från trycket den 11 juni 2003Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 28 maj 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177. föreskrivs att 32 och 34 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning skall ha följande lydelse.32 §32 §Föreskrifterna om grunden för uppsägning eller avskedande, turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning i lagen (1982:80) om anställningsskydd skall också tillämpas på en arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som är anställd tills vidare, om något annat inte följer av denna lag eller, såvitt rör andra frågor än grunden för uppsägning eller avskedande, av föreskrifter som regeringen meddelar.Vad som sägs i första stycket om avskedande gäller även för en arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som är anställd för begränsad tid. 34 §34 §Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gällerarbetstagare som är anställda genom beslut av regeringen,arbetstagare som utan att vara anställda genom beslut av regeringen har en verksledande eller därmed jämförlig ställning.Regeringen får föreskriva att nämnden skall besluta i sådana frågor också när det gäller andra arbetstagare. 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.2. I ärende som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 34 § i sin äldre lydelse.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDMargareta Hammarberg(Finansdepartementet)