Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:298 Utkom från trycket den 11 juni 2003Lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning;utfärdad den 28 maj 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:47, bet. 2002/03:AU6, rskr. 2002/03:177. föreskrivs att 5 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning skall ha följande lydelse.5 §5 §En arbetstagare är skyldig att avgå från anställningen vid den ålder som anges i författningar eller kollektivavtal. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDMargareta Hammarberg(Finansdepartementet)