Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:312 Utkom från trycket den 16 juni 2003Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 5 juni 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207. föreskrivs att 1 kap. 5 a § högskolelagen (1992:1434) skall ha följande lydelse.1 kap.5 a §5 a § Senaste lydelse 2001:1288.I lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)