Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:315 Utkom från trycket den 16 juni 2003Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister;utfärdad den 5 juni 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207. föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvisterLagen omtryckt 1977:520. skall ha följande lydelse.1 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2002:295.Tvist som skall handläggas enligt denna lag får i stället genom avtal hänskjutas till avgörande av skiljemän. Detta gäller dock inte fall som avses i 31 § första eller tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Inte heller får avtal som före tvistens uppkomst träffats om att tvisten skall avgöras av skiljemän utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen, göras gällande i tvist om föreningsrätt eller i tvist enligtjämställdhetslagen (1991:433),lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, eller lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarHANS KARLSSONCathrine Lilja Hansson(Näringsdepartementet)