Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:329 Utkom från trycket den 16 juni 2003Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 5 juni 2003.Regeringen föreskriver i fråga om fordonsförordningen (2002:925) dels att 3 kap. 13 §, 9 kap. 18 § och 11 kap. 5 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 7 §, av följande lydelse.3 kap.13 §13 §Om en ansökan om EG-typgodkännande beviljas eller avslås eller om ett EG-typgodkännande återkallas skall godkännandemyndigheten utfärda ett typgodkännandeintyg. I det fall en ansökan beviljas skall de begränsningar och krav som typgodkännandet har förenats med anges i intyget.Godkännandemyndigheten skall lämna en kopia av typgodkännandeintyget till var och en av godkännandemyndigheterna i de andra staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 4 kap.7 §7 §Vägverket skall lämna en kopia av ett beslut om ECE-typgodkännande till var och en av godkännandemyndigheterna i de andra länder som har anslutit sig till den överenskommelse som avses i 1 §. 9 kap.18 §18 §Ett körförbud enligt 12 eller 13 § gäller till dess en kontrollbesiktning har genomförts. Ett körförbud enligt 14 § andra stycket gäller till dess en kontrollbesiktning har genomförts eller ett intyg efter provning vid en ackrediterad verkstad har godtagits enligt 16 §. En provning vid en verkstad måste dock göras inom en månad från det att förbudet inträdde och inom två månader efter en fullständig kontrollbesiktning. Ett körförbud enligt 17 § gäller till dess en registreringsbesiktning har genomförts.Trots att körförbud gäller får fordonet användas för färd kortaste lämpliga väg till ett besiktningsorgan för besiktning. I fråga om andra körförbud än enligt 13 § får fordonet också användas för färd kortaste lämpliga väg till en reparationsverkstad för reparation. Detsamma gäller för en olastad släpvagn, som har meddelats körförbud enligt 13 § på grund av bristfällighet i bromssystemet, om den framförs med en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. 11 kap.5 §5 §Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet används i strid motkörförbud, bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning ia) 2 kap. 1 §,b) föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning,bestämmelserna om mopedbesiktning i 7 kap. 1 eller 3 §, ellerbestämmelserna om lämplighetsbesiktning i 8 kap. 1 § 1–3.I de fall som avses i första stycket döms även föraren till penningböter, om denne har känt till hindret för att använda fordonet på det sätt som har skett. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)