Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:338 Utkom från trycket den 16 juni 2003Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 5 juni 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:113, bet. 2002/03:JuU19, rskr. 2002/03:210. föreskrivs i fråga om rättegångsbalken att 7 kap. 2 § skall ha följande lydelse.7 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2001:280.Riksåklagaren är under regeringen högste åklagare och har ansvaret för och ledningen av åklagarväsendet.Vice riksåklagaren är riksåklagarens ställföreträdare. I övrigt får vice riksåklagaren i den omfattning som riksåklagaren bestämmer utföra de åklagaruppgifter som riksåklagaren får utföra.Om det finns särskilda skäl får regeringen, efter anmälan av riksåklagaren, förordna en överåklagare att för viss tid fullgöra åklagaruppgifter som får utföras av vice riksåklagaren.Under riksåklagaren har de överåklagare som är myndighetschefer inom åklagarväsendet ansvaret för och ledningen av åklagarverksamheten. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)