Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:343 Utkom från trycket den 16 juni 2003Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 5 juni 2003.Regeringen föreskriver att 1 kap. 9 §, 2 kap. 2 §, 7 kap. 18 § och 10 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. skall ha följande lydelse.1 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2002:81.Bestämmelser om likabehandling av studenter och sökande till högskolan oavsett könstillhörighet, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder finns i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 2 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2002:558.Styrelsen för en högskola skall själv besluta i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, om årsredovisningar, delårsrapport, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt, om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, om revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 § förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl., i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen av denna, om viktigare föreskrifter, a) om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, b) om disciplinansvar, c) om åtalsanmälan, d) om avstängning eller läkarundersökning, om de antagningsordningar som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket och 8 kap. 3 § tredje stycket, om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 §, och i frågor i övrigt som är av principiell vikt. Av bestämmelserna i 2 kap. 7, 8 och 10 §§, 3 kap. 2 och 6 §§ samt 11 kap. 6 § framgår att styrelsen för högskolan skall besluta själv också i vissa andra frågor än de som avses i första stycket. Frågor som avses i första stycket 7. a–d skall dock avgöras av personalansvarsnämnden vid högskolan, om en sådan nämnd finns inrättad. Dessa frågor skall i vissa fall prövas av Statens ansvarsnämnd, vilket framgår av 4 kap. 33 §. 7 kap.18 §18 §Den som vill delta i högskoleprovet skall betala en avgift på 350 kronor i samband med anmälan till provet.10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2002:81.Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas,stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan,utsättera) en annan student för sådana etniska trakasserier, trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning, trakasserier på grund av sexuell läggning, trakasserier på grund av funktionshinder eller sexuella trakasserier som avses i 4 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, ellerb) en arbetstagare vid högskolan för sådana sexuella trakasserier som avses i 6 § andra stycket jämställdhetslagen (1991:433), etniska trakasserier eller trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning som avses i 9 a § andra stycket lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, trakasserier på grund av funktionshinder som avses i 4 a § andra stycket lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder eller 4 a § andra stycket lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 1 kap. 9 §, 2 kap. 2 § och 10 kap. 1 § samt i övrigt den 1 november 2003.2. Bestämmelsen i 7 kap. 18 § tillämpas första gången vid anmälan till högskoleprovet våren 2004.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)