Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:377 Utkom från trycket den 23 juni 2003Lag om ändring i ärvdabalken;utfärdad den 12 juni 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211. föreskrivs att 23 kap. 1 § ärvdabalkenBalken omtryckt 1981:359. skall ha följande lydelse.23 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1987:231.Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare.Var den döde gift, skall först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken. Efterlämnar den döde en sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen (2003:376), skall bodelningen förrättas innan arvskifte äger rum. 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)