Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:391 Utkom från trycket den 23 juni 2003Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 12 juni 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228. föreskrivs att 27 kap. 25 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.27 kap.25 §25 § Senaste lydelse 1996:415.Har rätten lämnat tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning, får de tekniska hjälpmedel som behövs för avlyssningen eller övervakningen användas.I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bestämmelser om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning som gäller för den som driver verksamhet som avses i 6 kap. 19 § den lagen. Denna lag träder i kraft den 25 juli 2003.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)