Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:413 Utkom från trycket den 23 juni 2003Lag om ändring i polislagen (1984:387);utfärdad den 12 juni 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225. föreskrivs att 3 § polislagen (1984:387) skall ha följande lydelse.3 §3 §Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem.Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMStefan Johansson(Justitiedepartementet)