Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:529 Utkom från trycket den 19 augusti 2003Lag om ändring i ärvdabalken;utfärdad den 17 juli 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222. föreskrivs att 21 kap. 3 § ärvdabalkenBalken omtryckt 1981:359. skall ha följande lydelse.21 kap.3 §3 § Senaste lydelse 1984:655.Finns det flera delägare i dödsboet eller är allmänna arvsfonden ensam delägare, får en skuld som inte förfaller till betalning inom sex månader sägas upp hos borgenären till betalning sex månader efter uppsägningen. Om borgenären till säkerhet för sin fordran har panträtt på grund av inteckningoch han inom tre månader efter uppsägningen meddelar att han vill hålla sig endast till säkerheten, är han dock inte skyldig att ta emot betalning före förfallodagen. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser om uppsägning görs före den 1 januari 2005.På regeringens vägnarPÄR NUDERDag Mattsson(Justitiedepartementet)