Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:547 Utkom från trycket den 19 augusti 2003Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift;utfärdad den 17 juli 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222. föreskrivs att 5 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift skall ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 1996:683.Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDCarl Gustav Fernlund(Finansdepartementet)