Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:556 Utkom från trycket den 19 augusti 2003Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;utfärdad den 17 juli 2003.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2003:129.Kammarkollegiet handläggeranspråk på ersättning med stöd av18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), 3 kap. 1 eller 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning, eller7 kap. 5 eller 6 § lagen (2003:113) om elcertifikat, ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 § och ärenden som skall handläggas av Kammarkollegiet på grund av en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarPÄR NUDERDag Mattsson(Justitiedepartementet)