Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:568 Utkom från trycket den 2 september 2003Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 31 juli 2003.Regeringen föreskriver att 6 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. skall ha följande lydelse.6 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2001:738. Om en student vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildningi Danmark, Finland, Island eller Norge,hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, ellervid Nordiska Hälsovårdshögskolan. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)