Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:748) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse,

dels att punkterna 2 och 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2001:1064) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2002:619) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse.

Övergångsbestämmelse till SFS 1998:899 - - -

2. Den som vid ikraftträdandet bedriver miljöfarlig verksamhet för vilken krav på tillstånd till driften införs genom 5 §, skall senast den 31 december 2005 ha kommit in till tillståndsmyndigheten med en ansökan om sådant tillstånd.

Vad som sägs i första stycket om tillstånd gäller även den som bedriver miljöfarlig verksamhet för vilken Naturvårdsverket eller länsstyrelsen med stöd av 10 § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387), i dess lydelse före den 1 juli 1981, medgivit undantag från skyldigheten att ansöka om tillstånd.

Övergångsbestämmelse till SFS 2001:748 - - -

2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 december 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2005 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

Övergångsbestämmelser till SFS 2001:10641 - - -

2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om verksamheten har blivit tillståndspliktig till följd av att visst avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall anses som farligt avfall. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2005 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. - - -

4. Följande gäller för verksamheter som enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller förordningen (1996:971) om farligt avfall vid utgången av år 2001 hade tillstånd att hantera eller vidta andra åtgärder med sådant avfall som enligt äldre bestämmelser inte utgjorde farligt avfall men som enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall anses som farlig avfall. Verksamheten får fortsätta att bedrivas enligt tillståndet så länge som tillståndet gäller, dock längst till och med den 31 december 2005. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ny ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.

Övergångsbestämmelse till SFS 2002:619 - - -

2. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före den 30 juli 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2005 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.


SFS 2003:606

Denna förordning träder i kraft den 4 november 2003.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 2002:557.