Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:611 Utkom från trycket den 28 oktober 2003Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;utfärdad den 9 oktober 2003.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot statenSenaste lydelse av 3 a § 2000:389. dels att 3 a § skall upphöra att gälla, dels att 3 § skall ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2000:389. Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,23 § datalagen (1973:289),48 § personuppgiftslagen (1998:204),lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, eller13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete, om anspråket grundas på ett felaktigt beslut eller en underlåtenhet att meddela beslut. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2003.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om ersättning som kommit in till Rikspolisstyrelsen eller Riksåklagaren före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)