Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:619 Utkom från trycket den 28 oktober 2003Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 9 oktober 2003.Regeringen föreskriverJfr prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213. i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 3 kap. 14 § skall upphöra att gälla, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 15 §, samt närmast före 1 kap. 15 § en ny rubrik av följande lydelse.1 kap. Administrativa uppgifter15 §15 §Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet och Karolinska institutet skall svara för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt de regionala etikprövningsnämnder som anges i 6 § förordningen (2003:616) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)