Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:624 Utkom från trycket den 4 november 2003Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 23 oktober 2003.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten dels att 5 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 10 §, samt närmast före 10 § en ny rubrik av följande lydelse.5 §5 §Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten bedrivs i form av– platsförmedling,– vägledning,– arbetsmarknadspolitiska program,– arbetsplatsintroduktion,– arbetslivsinriktad rehabilitering,– arbetslivstjänster, och– vissa anställningsfrämjande åtgärder.Verksamheten omfattar också frågor om– arbetstillstånd,– arbetslöshetsförsäkringen,– totalförsvaret, och– byggnadstillstånd m.m.Arbetsplatsintroduktion10 §10 § Tidigare 10 § upphävd genom 2000:974.Arbetsplatsintroduktion innebär att en specialutbildad arbetsförmedlare fungerar som stödperson åt en invandrare eller flykting inför anställning, i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en anställning. Bestämmelser om detta finns i förordningen (2003:623) om arbetsplatsintroduktion.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2003.På regeringens vägnarHANS KARLSSON Cathrine Lilja Hansson (Näringsdepartementet)