Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:629 Utkom från trycket den 4 november 2003Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter;utfärdad den 23 oktober 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1. föreskrivs att 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheterLagen omtryckt 1987:128. skall ha följande lydelse.19 §19 § Senaste lydelse 1989:727.Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i skälig omfattning.En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning skall avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen, när gemensamhetsanläggningenär av kommunalteknisk natur eller annars av större värde samt inrättad för småhusfastigheter eller för sådana fastigheter tillsammans med hyresfastigheter eller bostadsrättsfastigheter, ellertillförsäkrar en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme sådana rättigheter som avses i 3 kap. 1 a § första stycket 2 fastighetsbildningslagen (1970:988).I de fall som avses i andra stycket skall föreningens styrelse också upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)