Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:644 Utkom från trycket den 18 november 2003Lag om ändring i äktenskapsbalken;utfärdad den 6 november 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17. föreskrivs att 3 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 8 § samt 15 kap. 2 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.3 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1998:244.Innan äktenskap ingås skall prövas om det finns något hinder mot äktenskapet. Denna prövning skall göras av Skatteverket.Hindersprövningen skall begäras av kvinnan och mannen gemensamt hos Skatteverket eller valfri allmän försäkringskassa. 4 §4 § Senaste lydelse 1991:495.Finner Skatteverket att det inte finns något hinder mot äktenskapet, skall verket på begäran av kvinnan och mannen utfärda intyg om detta. 4 kap.8 §8 § Senaste lydelse 1994:1976. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.Vigselförrättaren skall genast sända underrättelse om vigseln till Skatteverket. 15 kap.2 §2 § Senaste lydelse 1997:994. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket stycket upphävs.Skatteverkets beslut i fråga om hindersprövning får överklagas hos en länsrätt inom vars domkrets kvinnan eller mannen är folkbokförd. Finns ingen sådan behörig länsrätt överklagas beslutet hos Länsrätten i Stockholms län.Detsamma gäller beslut av präster inom Svenska kyrkan om förrättande av vigsel.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 15 kap. 2 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. I dessa fall skall dock Skatteverket föra det allmännas talan.På regeringens vägnarMONA SAHLINDag Mattsson(Justitiedepartementet)