Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i föräldrabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 4, 16 och 17 b §§ föräldrabalken2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

kap. 4 §

3Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden, skall rätten på talan av dem båda förordna i enlighet med deras begäran, om inte gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.
Om barnet är folkbokfört här i landet kan föräldrarna få gemensam vårdnad också genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av dem båda
  • 1. till socialnämnden i samband med att nämnden skall godkänna en faderskapsbekräftelse, eller
  • 2. till Skatteverket under förutsättning att förordnande om vårdnaden inte har meddelats tidigare och att föräldrarna och barnet är svenska medborgare.

kap. 16 §

4Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna.
Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller valfri allmän försäkringskassa.
Beslut av Skatteverket får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets barnet är folkbokfört vid tidpunkten för beslutet.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

kap. 17 b §

5Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till
  • 1. Skatteverket,
  • 2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämnden,
  • 3. den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende vårdnadshavaren. Innebär avtalet att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet, skall meddelandet sändas till den försäkringskassa som modern tillhör.

SFS 2003:645

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 6 kap. 16 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. I dessa fall skall dock Skatteverket föra det allmännas talan.
På regeringens vägnarMONA SAHLINDag Mattsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.
Balken omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse 1991:487.
Senaste lydelse 1998:713. Ändringen innebär bl.a. att femte stycket upphävs.
Senaste lydelse 1999:806.