Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481)2

dels att 42 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 och 28 §§ ordet ”skatteförvaltningens” skall bytas ut mot ”Skatteverkets”,

dels att i 1, 10, 17, 20, 23, 24, 31 och 32 §§ ordet ”skattemyndighet” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Skatteverket” i motsvarande form,

dels att i 25–27 §§ orden ”en skattemyndighet” skall bytas ut mot ”Skatteverket”,

dels att 34 och 37–40 §§ skall ha följande lydelse.

34 §

3Skatteverket beslutar i ärende enligt denna lag efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det.

37 §

Vite kan av Skatteverket föreläggas den som inte följer ett föreläggande enligt 31 eller 32 §.
Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.
Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

38 §

4Skatteverkets beslut enligt denna lag överklagas, utom i de fall som avses i andra och tredje styckena, hos den länsrätt inom vars domkrets den person, vars folkbokföring beslutet gäller, vid tidpunkten för beslutet var eller, om beslutet avser en ändrad folkbokföringsort, genom det överklagade beslutet blivit folkbokförd.
Beslut att inte folkbokföra en person enligt en anmälan överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets folkbokföring skulle ha skett om anmälan hade godtagits.
Skatteverkets övriga beslut enligt denna lag överklagas hos Länsrätten i Stockholms län.

39 §

5Vitesföreläggande enligt 37 § får inte överklagas.
Skatteverkets beslut om fastställande av födelsenummer och kontrollsiffra i personnummer samt tilldelning av samordningsnummer får inte överklagas.

40 §

6Andra beslut av Skatteverket än som anges i 39 § får överklagas av den person vars folkbokföring beslutet gäller och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ett beslut om en persons bosättning får även överklagas av en kommun som berörs av beslutet.
Ett överklagande av enskild om folkbokföring enligt 3–17 och 20–22 §§ skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Beslut i annan fråga får överklagas av enskild utan begränsning till viss tid.
Ett överklagande av det allmänna ombudet eller en kommun skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

SFS 2003:657

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Om en skattemyndighet före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter i 23 § andra stycket har förelagt någon att inställa sig hos myndigheten, skall efter ikraftträdandet inställelse i stället ske hos Skatteverket.
3. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 31 eller 32 § har förelagt någon att göra en anmälan eller att lämna uppgifter till myndigheten, skall efter ikraftträdandet i stället anmälan göras eller uppgiften lämnas till Skatteverket.
4. Föreskrifterna i 37 § andra stycket gäller inte för ansökan om utdömande av vite som getts in före ikraftträdandet.
5. Äldre föreskrifter i 38 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.
6. Äldre föreskrifter i 39 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
7. Äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatteverket.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMStefan Holgersson(Finansdepartementet)
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.
Senaste lydelse av 1 § 2001:196 10 § 1995:752 17 § 1997:989 20 § 1995:375 25 § 1993:1699 26 § 1997:989 28 § 2001:196 31 § 1997:989 32 § 1995:1538 42 § 1997:989.
Senaste lydelse 1998:251. Ändringen innebär bl.a. att andra fjärde styckena upphävs.
Senaste lydelse 1997:989.
Senaste lydelse 1997:989.
Senaste lydelse 1997:989.