Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:671 Utkom från trycket den 18 november 2003Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet;utfärdad den 6 november 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17. föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet dels att 2 kap. 7 § skall upphöra att gälla, dels att i 1 kap. 1 § ordet ”skatteförvaltningens” skall bytas ut mot ”Skatteverkets”, dels att rubriken till lagen och 1 kap. 5 §, 2 kap. 12 § samt 3 kap. 4 § skall ha följande lydelse.Lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet5 §5 §Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra.2 kap.12 §12 §Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.3 kap.4 §4 §Skatteverkets beslut om rättelse och om information som skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.2. Den nya föreskriften i 1 kap. 5 § gäller även för behandling av personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMStefan Holgersson(Finansdepartementet)