Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:680 Utkom från trycket den 18 november 2003Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.;utfärdad den 6 november 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17. föreskrivs att i 33 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.Senaste lydelse av 33 § 1995:1689. ordet ”skattemyndighetens” skall bytas ut mot ”Skatteverkets”.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 33 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMONA SAHLINSten Andersson(Justitiedepartementet)