Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § skattebrottslagen (1971:69) skall ha följande lydelse.

kap. 17 §

2Förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter eller avgifter skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta att brott enligt denna lag har begåtts. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd enligt denna lag eller om anmälan av annat skäl inte behövs. Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldigheten till enhet inom verket som skall medverka vid brottsutredning, om det inte finns skäl att anta att brottet föranleder annan påföljd än böter och den misstänkte kan antas erkänna gärningen. Detta gäller dock endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.
Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från föreskrifterna i första stycket gäller den bestämmelsen.

SFS 2003:682

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMStefan Holgersson(Finansdepartementet)
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.
Senaste lydelse 1997:1025.