Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 24 § lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 24 §

3När det finns skäl till det skall en särskild undersökning göras om befolkningens inställning till en indelningsändring. Om en särskild utredare finner skäl till en sådan undersökning, skall han anmäla detta till Kammarkollegiet, som beslutar i frågan. Länsstyrelsen beslutar om sådana undersökningar i ärenden som länsstyrelsen utreder.
Undersökningen skall göras av länsstyrelsen. Den kan ske genom omröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Länsstyrelsen får därvid anlita valnämnden i kommunen, om inte nämndens verksamhet i övrigt hindras därigenom.
Skall undersökningen ske genom en omröstning får länsstyrelsen besluta att det, med tillämpning av 7 kap. vallagen (1997:157), skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen.
Röstlängd och röstkort framställs av Skatteverket. Verket har rätt till ersättning för detta.

SFS 2003:687

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnarLARS-ERIK LÖVDÉNLilian Wiklund(Finansdepartementet)
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.
Lagen omtryckt 1988:198. Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1693.
Senaste lydelse 1998:238.