Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:701 Utkom från trycket den 18 november 2003Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta;utfärdad den 6 november 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17. föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosattaSenaste lydelse av 10 § 1997:496 14 § 1997:496 20 § 1997:496 21 § 1997:497. dels att 21 § skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 21 § skall utgå, dels att i 10, 14 och 20 §§ ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”beskattningsmyndigheten”, dels att 8 § och rubriken närmast före 8 § skall ha följande lydelse.Beskattningsmyndighet8 §8 § Senaste lydelse 1998:252. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.Beslut om särskild inkomstskatt meddelas av beskattningsmyndigheten. Beskattningsmyndighet är Skatteverket.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 2. Äldre föreskrifter i 10 § första stycket gäller fortfarande för beslut som har meddelats av skattemyndighet.3. De nya föreskrifterna i 14 § andra stycket gäller även om skattemyndighet meddelat beslut enligt första stycket i dess äldre lydelse.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMIngela Willfors(Finansdepartementet)