Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ordet ”skattemyndighet” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.


SFS 2003:737

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 12 kap. 10 § andra stycket har begärt uppgifter från socialtjänsten, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.