Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:737 Utkom från trycket den 18 november 2003Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 6 november 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17. föreskrivs att i 12 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ordet ”skattemyndighet” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 12 kap. 10 § andra stycket har begärt uppgifter från socialtjänsten, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)