Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 15 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

16 kap.

kap. 15 §

2Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fängelse i högst ett år.
Är brott som avses i första stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.
Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig utryckning av polis, kommunal organisation för räddningstjänst, ambulans, militär, sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst, döms för missbruk av larmanordning till böter eller fängelse i högst sex månader.

SFS 2003:780

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnarMONA SAHLINAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)
Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.
Senaste lydelse 1993:207.