Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:788 Utkom från trycket den 28 november 2003Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning;utfärdad den 20 november 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24. föreskrivs att 8 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning skall ha följande lydelse.8 §8 §En polismyndighet eller den som är räddningsledare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får bedriva allmän kameraövervakning utan tillstånd, om övervakningen är av vikt för att avvärja en hotande olyckshändelse eller för att begränsa verkningarna av en inträffad olyckshändelse. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarMONA SAHLINAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)