Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:817 Utkom från trycket den 28 november 2003Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 20 november 2003.Regeringen föreskriverJfr kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20, Celex 32002L0291), kommissionens direktiv 2003/26/EG av den 3 april 2003 om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG i fråga om hastighetsbegränsande anordningar och avgasutsläpp från nyttofordon (EUT L 90, 8.4.2003, s. 37, Celex 32003L0026) och kommissionens direktiv 2003/27/EG av den 3 april 2003 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/96/EG när det gäller provning av avgasutsläpp från motorfordon (EUT L 90, 8.4.2003, s. 41, Celex 32003L0027). i fråga om fordonsförordningen (2002:925) dels att i 1 kap. 3 § och 11 kap. 12 § ordet ”räddningskåren” skall bytas ut mot ”den kommunala organisationen för räddningstjänst”, dels att 3 kap. 6 §, 8 kap. 2 §, 10 kap. 7 § och 11 kap. 14 § skall ha följande lydelse.3 kap.6 §6 § EG-typgodkännande av system, komponenter eller separata tekniska enheter meddelas för Sveriges del av Naturvårdsverket i fråga om följande särdirektiv.Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/80/EGEGT L 291, 28.10.2002, s. 20 (Celex 32002L0291). .Rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/20/EG.Rådets direktiv 77/537/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG.Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG.Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG, vad avser kapitel 5.Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG.8 kap.2 §2 §Trots bestämmelsen i 1 § 3 får ett fordon som inte godkänts vid en lämplighetsbesiktning användas tillfälligt vid räddningstjänst av en statlig brandkår eller av kommunal organisation för räddningstjänst. Ett fordon som har kopplats till en traktor får också användas för kortaste färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.10 kap.7 §7 § En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en totalvikt över 3,5 ton, som stoppas för en flygande inspektion, skall inte kontrolleras om fordonets förare kan visa att fordonet under de senaste tre månaderna har genomgått en fullständig kontrollbesiktning,en flygande inspektion, eller en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/27/EGEUT L 90, 8.4.2003, s. 41 (Celex 32003L0027). , i något annat land. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om fordonet är uppenbart bristfälligt,om kontrollen avser annan utrustning än den som kontrollerades vid den tidigare flygande inspektionen, ellerkontroll av att enkla brister har avhjälpts.11 kap.14 §14 § Vägverket skall fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 6 och 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen, ändrat genom kommissionens direktiv 2003/26/EGEUT L 90, 8.4.2003, s. 37 (Celex (32003L0026)., samt fullgöra den rapporteringsskyldighet och de uppgifter som ankommer på den behöriga myndigheten enligt artikel 7.2 i direktivet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarLEIF PAGROTSKYLennart Renbjer(Näringsdepartementet)