Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:853 Utkom från trycket den 2 december 2003Förordning om ändring i förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander;utfärdad den 20 november 2003.Regeringen föreskriver att 4 och 7 §§ förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander skall ha följande lydelse.4 §4 §Försäkringsskydd inträder den dag då den försäkrade får utbildningsbidrag för doktorander. En doktorand som vid denna tidpunkt har hel sjukpenning, mer än halv sjukersättning eller mer än halv aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring omfattas dock inte av försäkringsskydd så länge han har en sådan förmån. 7 §7 § Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.Vid arbetsoförmåga fortsätter försäkringsskyddet att gälla så länge arbetsoförmågan består om den försäkrade antingen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall vid utgången av den tid, för vilken utbildningsbidrag har beviljats, eller blir arbetsoförmögen av sådan orsak under tid då han har efterskydd enligt 8–11 §§. Arbetsoförmågan skall styrkas genom intyg från allmän försäkringskassa eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2003.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDMargareta Hammarberg(Finansdepartementet)