Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:856 Utkom från trycket den 2 december 2003Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;utfärdad den 20 november 2003.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning dels att 1 §, bilaga A och bilaga B skall ha följande lydelse, dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.1 §1 §Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av tredje kapitlet i PA 03, tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilaga A till denna förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar premier för detta enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller enligt särskilt beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har personlig pensionsrätt enligt särskilt beslut av regeringen eller Statens pensionsverk.Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet skall tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilaga A till förordningen.Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller senare får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt eller delvis skall omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 03.2 a §2 a §Om en arbetstagare omfattas eller omfattats av PA 03 i en annan anställning än som avses i denna förordning, skall anställningen enligt PA 03 anses vara en sådan anställning som avses i förordningen. Bilaga A Ändringen innebär bl.a. att Hov-och slottsstaterna samt Kungl. Djurgårdsförvaltningen, Carl och Olga Milles Lidingöhem, Thielska Galleriet, Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Göteborgs Högre Samskola, Sigrid Rudebecks Gymnasium, Apelrydsskolan, Akademien för de fria konsterna, Dansmuseifonden och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien har tagits bort ur förteckningen. Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa
Förvaltningsområde 
Särskilda bestämmelser 
 
 
Kriminalvården  
 
Arbetstagare hos föreningen Skyddsvärnet i Göteborg 
7) 
 
 
Utrikesförvaltningen  
 
Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige 
1), 2), 7) 
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige 
1), 7) 
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige 
1), 7) 
 
 
Socialvården samt hälso- och sjukvården  
 
Arbetstagare vid Allmänna barnhusets expedition, vilkas tjänster finns upptagna på personalförteckning fastställd av regeringen 
3), 7) 
 
 
Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.  
 
Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola 
1), 7) 
Franska skolan, 
 
Lundsbergs skola, 
 
Vackstanässkolan och 
 
Bergsskolan i Filipstad: 
 
Rektor, studierektor och annan lärare än timlärare 
7) 
Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum 
7) 
 
 
Teater-, dans- och musikinstitutioner  
 
Arbetstagare vid: 
 
AB Helsingborgs Stadsteater, 
 
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 
 
AB Upsala Stadsteater, 
 
Borås Stadsteater, 
 
Dramaten, 
 
Folkoperan AB, 
 
Folkteatern i Göteborg ek.för., 
 
Gotlandsmusiken, 
 
Gävle symfoniorkester, 
 
Göteborgs konsert AB, 
 
GöteborgsOperan AB, 
 
Göteborgs Stadsteater AB, 
 
Helsingborgs Nya Konserthus AB, 
 
Kalmar läns musikstiftelse, 
 
Kammarorkestern Musica Vitae, 
 
Kommunalförbundet Norrlands Musik- och dansteater (NMD), 
 
Kommunalförbundet Teater Västmanland, 
 
Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester, 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken (Västerås Sinfonietta), 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, 
 
Länsmusiken i Jämtlands län, 
 
Länsteatern på Gotland, 
 
Länsteatern i Jämtlands län, 
 
Malmö Dramatiska Teater AB, 
 
Malmö Musikteater AB, 
 
Malmö Symfoniorkester AB, 
 
Musik för Örebro län (Svenska Kammarorkestern), 
 
Musik för Örebro län, 
 
Musik i Blekinge, 
 
Musik i Dalarna, 
 
Musik i Gävleborg, 
 
Musik i Halland, 
 
Musik i Syd, 
 
Musik i Uppland, 
 
Musik i Uppland (Uppsala Kammarorkester), 
 
Musik i Väst, 
 
Musik i Västernorrland, 
 
Norrbottensmusiken (Norrbottens Kammarorkester), 
 
Norrbottensmusiken, 
 
NorrDans, 
 
Operan, 
 
Riksteatern, 
 
Skånes Dansteater AB, 
 
Smålands musik och teater, 
 
Smålands musik och teater (Jönköpings sinfonietta), 
 
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, 
 
Svenska rikskonserter, 
 
Stiftelsen Göteborgsmusiken, 
 
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, 
 
Stiftelsen Länsteatern i Örebro, 
 
Stiftelsen Musikteatern i Värmland, 
 
Stiftelsen Norrbottensteatern, 
 
Stiftelsen Teater Västernorrland, 
 
Stiftelsen Östergötlands länsteater, 
 
Stockholms konserthusstiftelse, 
 
Stockholms Stadsteater AB, 
 
Symfoniorkestern Norrköping, 
 
Sörmlands Musik och Teater, 
 
Teater Halland, 
 
Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan), 
 
Västerbottensteatern AB, 
 
Västsvenska Teater och Dans AB och 
 
Östgötamusiken 
4), 5) 
Arbetstagare vid fria teater-, dans- och musikgrupper 
4), 6) 
Arbetstagare vid Teateralliansen AB 
4) 
Konstnärlig ledare (teaterchef) vid Drottningholms Slottsteater 
5), 7) 
Särskilda bestämmelser 1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte skall ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut skall sändas till Statens pensionsverk. 2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution skall de anställda även omfattas av föreskrifterna i tredje kapitlet PA 03.3) Huvudmannen betalar varje månad kostnaderna för de förmånsbestämda pensionsförmåner som betalas ut av Statens pensionsverk. 4) Högst fem år av konstnärlig anställning vid utländsk eller icke-statsunderstödd svensk teater-, dans- eller musikinstitution får tillgodoräknas arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om huvudmannen anser att anställningen är av särskild betydelse för sin verksamhet. 5) För chef för teater-, dans- eller musikinstitution (teaterchef) gäller följande. Rätt till avgångsförmån vid avgång före pensionsåldern kan beviljas teaterchef som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställning före pensionsåldern. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan förmån och betalar kostnaderna för den.Med avgångsförmån enligt första stycket avses inkomstgaranti eller avgångsvederlag. Inkomstgaranti beräknas, samordnas med andra inkomster, utbetalas, värdesäkras och omräknas till en ålderspension på samma sätt som en inkomstgaranti enligt förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning. Vid omräkningen beaktas även föreskrifterna i bilaga C. Avgångsvederlag beräknas, utbetalas och samordnas med andra inkomster enligt föreskrifterna i samma förordning. 6) Statens pensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbidrag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd. 7) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas. Bilaga B Pensionsåldrar för anställningar vid teater-, dans- och musikinstitutioner
Institution, anställning 
Pensionsålder 
 
 
Dirigent, musikinspicient, annan kapellmästare eller musiker än vid hovkapellet, repetitör 
63 år 
 
 
Balettchef, balettmästare, chef för Stockholms Konserthusstiftelse, chef för Göteborgs konsert AB, chef för Malmö Symfoniorkester AB, danspedagog, chef för stiftelsen Svenska rikskonserter, hovkapellist, kapellmästare vid hovkapellet, koreograf, koreolog, kormästare, musiker inom regional musikverksamhet eller vid stiftelsen Svenska rikskonserter, regissör, teaterchef (dock inte teaterchef vid fria teater-, dans- och musikgrupper) 
60 år 
 
 
Dockspelare, skådespelare 
59 år 
 
 
Korist, sångsolist 
52 år 
Dansare 
41 år 
När pensionsåldern är lägre än 65 år infaller den vid utgången av den månad då föreskriven ålder uppnås.Pensionsgrundande tjänstetid och pensionsunderlag tillgodoräknas arbetstagaren för högst tre år efter pensionsåldern, dock längst till den ålder som gäller enligt PA 03.Pensionens storlek för tid före den månad då arbetstagaren fyller 65 år bestäms med tillämpning av 20 § PA 03.Ålderspensionens storlek från den månad då arbetstagaren fyller 65 år bestäms med tillämpning av tabellerna i 18 och 19 §§ PA 03. För den som har pensionsålder 63 år skall tabellerna för pensionsålder 65 år tillämpas. För den som har pensionsålder 60 eller 59 år skall tabellerna för pensionsålder 60 år tillämpas.För anställda med pensionsåldern 41 år är den förmånsbestämda ålderspensionen från 65 års ålder nedanstående procenttal av de olika delarna av pensionsunderlaget multiplicerat med tjänstetidsfaktorn.
Födelseår 
Pensionsunderlag under 7,5 inkomstbasbelopp 
Pensionsunderlag 7,5–20 inkomstbasbelopp 
Pensionsunderlag 20–30 inkomstbasbelopp 
1967 
8,4 
64,20 
32,10 
1968 
8,0 
64,00 
32,00 
1969 
7,6 
63,80 
31,90 
1970 
7,2 
63,60 
31,80 
1971 
6,8 
63,40 
31,70 
1972 
6,3 
63,15 
31,60 
1973 
5,9 
62,95 
31,45 
1974 
5,4 
62,70 
31,35 
1975 
5,0 
62,50 
31,25 
1976 
4,5 
62,25 
31,15 
1977 
4,0 
62,00 
31,00 
1978 
3,5 
61,75 
30,90 
1979 
3,0 
61,50 
30,75 
1980 
2,5 
61,25 
30,60 
1981 
2,0 
61,00 
30,50 
1982 
1,4 
60,70 
30,35 
1983 
0,9 
60,45 
30,20 
1984 
0,3 
60,15 
30,05 
1985 och senare 
0,0 
60,00 
30,00 
För anställda med pensionsåldern 52 år är den förmånsbestämda ålderspensionen från 65 års ålder nedanstående procenttal av de olika delarna av pensionsunderlaget multiplicerat med tjänstetidsfaktorn.
Födelseår 
Pensionsunderlag under 7,5 inkomstbasbelopp 
Pensionsunderlag 7,5–20 inkomstbasbelopp 
Pensionsunderlag 20–30 inkomstbasbelopp 
1956 
8,9 
64,45 
32,25 
1957 
8,6 
64,30 
32,15 
1958 
8,4 
64,20 
32,10 
1959 
8,1 
64,05 
32,00 
1960 
7,7 
63,85 
31,95 
1961 
7,4 
63,70 
31,85 
1962 
7,1 
63,55 
31,80 
1963 
6,8 
63,40 
31,70 
1964 
6,4 
63,20 
31,60 
1965 
6,1 
63,05 
31,50 
1966 
5,7 
62,85 
31,45 
1967 
5,4 
62,70 
31,35 
1968 
5,0 
62,50 
31,25 
1969 
4,6 
62,30 
31,15 
1970 
4,2 
62,10 
31,05 
1971 
3,8 
61,90 
30,95 
1972 
3,4 
61,70 
30,85 
1973 
3,0 
61,50 
30,75 
1974 
2,6 
61,30 
30,65 
1975 
2,1 
61,05 
30,55 
1976 
1,7 
60,85 
30,40 
1977 
1,2 
60,60 
30,30 
1978 
0,7 
60,35 
30,20 
1979 
0,2 
60,10 
30,05 
1980 eller senare 
0,0 
60,00 
30,00  
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning. Den upphävda förordningen fortsätter dock att gälla för den som har en sådan anställning som avses i förordningen och den 31 december 2002 har högst fem år kvar till pensionsåldern.Föreskrifterna i den upphävda förordningen om förhöjning av pensionsbelopp på grund av att arbetstagaren kvarstår i sin anställning efter den tidpunkt då avgångsskyldighet förelåg gäller bara när arbetsgivaren har begärt att arbetstagaren skall kvarstå i anställningen.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelserna i 1 och 2 a §§, bilaga A, bilaga B och punkt 2 första stycket i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock från och med den 1 januari 2003. 2. För Grännaskolan, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, Göteborgs Högre Samskola, Sigrid Rudebecks Gymnasium och Apelrydsskolan gäller de äldre bestämmelserna till och med utgången av augusti 2003.3. Det särskilda villkoret 3 i bilaga A fortsätter att gälla för Kungl. Djurgårdsförvaltningen i fråga om pensionsförmåner med begynnelsetidpunkt före ingången av år 2003.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDMargareta Hammarberg(Finansdepartementet)