Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 1 och 5 §§ brottsbalken skall ha följande lydelse.

12 kap.

kap. 1 §

Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.

kap. 5 §

För försök eller förberedelse till grov skadegörelse och försök till skadegörelse samt för underlåtenhet att avslöja grov skadegörelse, döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap.

SFS 2003:857

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnarMONA SAHLIN Agneta Bäcklund(Justitiedepartementet)
Prop. 2002/03:138, bet. 2003/04:JuU3, rskr. 2003/04:15.