Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:858 Utkom från trycket den 2 december 2003Lag om ändring i polislagen (1984:387);utfärdad den 20 november 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:138, bet. 2003/04:JuU3, rskr. 2003/04:15. föreskrivs att 19 § polislagen (1984:387) skall ha följande lydelse.19 §19 § Senaste lydelse 1993:1412.En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändigav säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, ellerför att hans identitet skall kunna fastställas.En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, ellerföremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarMONA SAHLINAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)