Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:945 Utkom från trycket den 10 december 2003Förordning om ändring i utlänningsförordningen (1989:547);utfärdad den 27 november 2003.Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (1989:547)Förordningen omtryckt 1995:254. Senaste lydelse av 6 kap. 2 § 2000:391 6 kap. 12 § 2000:391. dels att i 6 kap. 2 § ordet ”skattemyndigheten” skall bytas ut mot ”Skatteverket”, dels att i 6 kap. 12 § ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”, dels att 6 kap. 4 och 5 a §§ skall ha följande lydelse.6 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2000:391.När en polismyndighet har verkställt ett beslut om avvisning eller om utvisning enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529), skall Migrationsverket omedelbart underrättas om det. Om beslutet var förenat med förbud för utlänningen att återvända till Sverige, skall polismyndigheten även underrätta Rikspolisstyrelsen och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket.När en polismyndighet har verkställt ett beslut om utvisning enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen, skall polismyndigheten underrätta Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och, om beslutet gäller en i Sverige folkbokförd person, Skatteverket.5 a §5 a § Senaste lydelse 2000:391.Ett beslut om avvisning eller utvisning som har meddelats av Utlänningsnämnden skall så snart som möjligt sändas till Migrationsverket för verkställighet.Om Utlänningsnämnden med stöd av 8 kap. 11 § andra stycket 3 utlänningslagen (1989:529) har bestämt att en polismyndighet skall verkställa beslutet, skall beslutet så snart som möjligt sändas till Rikspolisstyrelsen. Om Migrationsverket eller Utlänningsnämnden upphäver eller meddelar inhibition av ett beslut om avvisning eller utvisning, skall den verkställande myndigheten omedelbart underrättas om åtgärden. Är beslutet förenat med återreseförbud skall även Rikspolisstyrelsen underrättas.När Migrationsverket har verkställt ett beslut om avvisning eller utvisning som är förenat med återreseförbud, skall verket underrätta Rikspolisstyrelsen och, om utlänningen är folkbokförd i Sverige, Skatteverket.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarLAILA FREIVALDSDan Sandberg(Utrikesdepartementet)