Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:1053 Utkom från trycket den 10 december 2003Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 27 november 2003.Regeringen föreskriver att 9 kap. 5 § fordonsförordningen (2002:925) skall ha följande lydelse.9 kap.5 §5 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.Bildragna släpvagnar med en totalvikt av högst 3,5 ton och motorcyklar skall kontrollbesiktigasförsta gången senast fyra år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk, ochdärefter senast två år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.2. För fordon som betecknats som 1986 års modell eller tidigare skall de äldre bestämmelserna tillämpas till och med utgången av mars 2005.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)