Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)2

 • dels att i 4, 6–8, 10–12, 14, 15, 17, 18, 20 och 25 §§ djurskyddslagen (1988:534) i stället för dess lydelse enligt lagen (2003:52) om ändring i nämnda lag uttrycket ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer” skall bytas ut mot ”regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten”,
 • dels att 3, 16 och 38 §§ djurskyddslagen (1988:534) i stället för dess lydelse enligt lagen (2003:52) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,
 • dels att övergångsbestämmelserna i lagen (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534) skall ha följande lydelse.

3 §

3Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet skall vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.
Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall ge djuren tillräckligt utrymme och skydd samt hållas rena.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
 • 1. utfodring och vattning av djur,
 • 2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur,
 • 3. skyldighet att låta förpröva sådana utrymmen, och
 • 4. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.
Regeringen får föreskriva att den som inte låter förpröva stall eller andra förvaringsutrymmen för djur skall åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften skall tas ut av den som var ägare av stallet eller förvaringsutrymmet när åtgärden vidtogs. Den särskilda avgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om förprövning skett, om det inte finns särskilda skäl att bestämma avgiften till ett lägre belopp.
Första stycket gäller inte djur som används för sådana ändamål som avses i 19 §, om djuret inte hålls i fångenskap. Bestämmelserna i andra stycket om krav på tillräckligt utrymme och skydd och bestämmelserna i tredje och fjärde styckena om befogenhet att meddela föreskrifter gäller också hägn.

16 §

4Tillstånd till verksamheten skall den ha som yrkesmässigt eller i större omfattning
 • 1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring,
 • 2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller
 • 3. föder upp pälsdjur.
Frågor om tillstånd prövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. En sådan nämnd får också återkalla ett beviljat tillstånd.
Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten skall bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om
 • 1. villkoren för att en verksamhet skall anses vara av större omfattning,
 • 2. undantag från första stycket.

38 §

5Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag eller enligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.
Beslut, som annan statlig myndighet än regeringen i särskilt fall meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Annat beslut som Djurskyddsmyndigheten eller annan statlig myndighet meddelat enligt lagen eller med stöd av regeringens förordnande enligt lagen får överklagas hos regeringen.

SFS 2003:1076

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt den 1 januari 2004.
2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.
3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för verksamheter enligt 16 § som övergångsvis kan behövas.
På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2002/03:149, bet. 2003/04:MJU6, rskr. 2003/04:55.
Senaste lydelse av 4 § 2002:550 14 § 1991:404 6 § 1991:404 15 § 1991:404 7 § 2002:550 17 § 1991:404 8 § 1998:56 18 § 1991:404 10 § 2002:550 20 § 1998:56 11 § 2002:550 25 § 1991:404. 12 § 2002:550
Senaste lydelse 2002:550.
Senaste lydelse 2002:891 (jfr 2003:106).
Senaste lydelse 1995:1714.