Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram;

Regeringen föreskriver1 att 8 a § förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram skall ha följande lydelse.

kap. 8a §

2Kulturrådet får under tiden den 1 januari–31 december 2004, utan hinder av 1 § första stycket, 3 § andra stycket och 6 § andra stycket, även lämna bidrag till
  • 1. enskilda artister eller upphovsmän för produktion av fonogram,
  • 2. fonogramproducenter för fonogram som framställts eller börjat framställas innan beslut om bidrag meddelats, och
  • 3. fonogramproducenter som ett årligt verksamhetsbidrag.

SFS 2003:1117

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnarMARITA ULVSKOGKnut Weibull(Kulturdepartementet)
Prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87.
Senaste lydelse 2000:1359.