Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:1121 Utkom från trycket den 19 december 2003Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434);utfärdad den 11 december 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92. föreskrivs att det i högskolelagen (1992:1434) skall införas en ny paragraf, 5 kap. 7 §, av följande lydelse.5 kap.7 §7 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försöksverksamhet som avviker från organisatoriska bestämmelser i denna lag. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)