Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:1149 Utkom från trycket den 30 december 2003Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 18 december 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:23, bet. 2003/04:JuU11, rskr. 2003/04:111. föreskrivs att 3 kap. 4 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.3 kap.4 §4 § Senaste lydelse 1996:157.Högsta domstolen består av fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs. Justitieråden skall vara lagfarna. De får inte inneha eller utöva något annat ämbete. Regeringen förordnar ett av justitieråden att vara domstolens ordförande.Högsta domstolen skall vara delad i två eller flera avdelningar. Avdel-ningarna är lika behöriga att ta upp mål som Högsta domstolen handlägger. Högsta domstolens ordförande är även ordförande på en avdelning. Ordförande på annan avdelning är det justitieråd som regeringen förordnar. Justitieråden indelas till tjänstgöring på avdelningarna för viss tidsperiod enligt de grunder som Högsta domstolen beslutar. När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig omständighet inte kan tjänstgöra i Högsta domstolen, får den som avgått med ålderspension från sin tjänst som justitieråd förordnas att tillfälligt tjänstgöra som ersättare. Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om justitieråd skall även tillämpas på ersättare. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMPer Hall(Justitiedepartementet)