Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:1162 Utkom från trycket den 30 december 2003Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga;utfärdad den 18 december 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107. föreskrivs att 21 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha följande lydelse.21 a §21 a § Senaste lydelse 1996:1381.Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (1989:529), utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge, utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling, utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen, elleröverlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket har verkställts. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)