Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:1195 Utkom från trycket den 30 december 2003Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel;utfärdad den 18 december 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:21, bet. 2003/04:SkU12, rskr. 2003/04:120. föreskrivs att 2 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1999:1264.Skattskyldiga till avkastningsskatt ärsvenska livförsäkringsföretag,utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige,understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet,pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,obegränsat skattskyldiga som innehara) kapitalförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, ellerb) försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).Om en sådan försäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas av någon som är obegränsat skattskyldig, skall den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar. Denna lag träder i kraft den 31 december 2003 och tillämpas första gången vid 2005 års taxering. Äldre bestämmelser tillämpas dock för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMUlf Rehnberg(Finansdepartementet)