Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2003:1213 Utkom från trycket den 30 december 2003Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);utfärdad den 18 december 2003.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101. föreskrivs att 31 § förvaltningslagen (1986:223)Lagen omtryckt 2003:246. skall ha följande lydelse.31 §31 §Bestämmelserna i 13–30 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDHenrik Jermsten(Justitiedepartementet)