Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

2 kap.

kap. 6 §

2Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, den allmänna försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting får kommunen delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av försäkringskassan eller länsarbetsnämnden. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

SFS 2003:1215

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)
Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101.
Senaste lydelse 2002:1039.