Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:55 Utkom från trycket den 2 mars 2004Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;utfärdad den 19 februari 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139. föreskrivs att 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrumentLagen omtryckt 1992:558. skall ha följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1999:1311.I denna lag betyderfinansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis),EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,anmält avvecklingssystem: vad som anges i 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1992:1713.Vid emissioner som avses i 2 § och erbjudanden som avses i 3 §, som är riktade till en öppen krets, skall prospekt upprättas om summan av de belopp som till följd av emissionen eller erbjudandet kan komma att erläggas uppgår till minst 300 000 kronor. Ett sådant prospekt skall innehålla de upplysningar som, med hänsyn till de finansiella instrument som avses, behövs för en välgrundad bedömning av emissionen eller erbjudandet.Prospekt behöver inte upprättas omemissionen eller erbjudandet görs av en stat inom EES,emissionen eller erbjudandet avser andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,emissionen eller erbjudandet avser fordringsrätter med kortare löptid än ett år,lägsta beloppet som skall erläggas av en enskild investerare är 300 000 kronor eller mer.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från skyldigheten att upprätta prospekt. 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.2. Vad som sägs i 2 kap. 1 § om andelar i investeringsfonder skall också gälla andelar i sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDLars Afrell(Finansdepartementet)